• Seguridad y salud

Seguridade e Saúde

Hume Ingeniería conta nas súas filas con Técnicos Superiores en Prevención de Riscos Laborais, coas especialidades de Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada. Estes profesionais atópanse plenamente habilitados para a completa elaboración de Plans de Seguridade e Saúde dende a orixe, específicos para cada obra.

O noso persoal acredita experiencia tanto en tarefas de oficina como a pé de obra. En oficina, sendo responsables da redacción de Estudos e Estudos Básicos de Seguridade e Saúde en fase de redacción de proxecto, experiencia crucial para evitar desviacións durante a execución. A pé de obra, adaptando o Plan de Seguridade e Saúde á realidade da obra, exercendo como recursos preventivos, supervisando in situ tallos con riscos especiais para os traballadores, coordinando a adopción de medidas de prevención e protección fronte a riscos, designando cargos e responsabilidades en materia de seguridade e saúde entre os traballadores, asignando os equipos de protección individual e colectiva pertinentes para cada tallo, levando ao día a documentación de obra imputable en materia de seguridade e saúde…

Ademais, Hume Ingeniería ofrece a posibilidade de supervisar exhaustivamente un Plan de Seguridade e Saúde xa existente, reportando á conclusión da análise un completo informe no que se sinale a adaptación do Plan en consonancia co proxecto de construción:

  • Análise e identificación de riscos laborais
  • Avaliación de riscos laborais
  • Medidas preventivas
  • Documentación gráfica e planos
  • Prego de Condicións
  • Presuposto e valoración económica
Contactar Agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contactar Agora

Últimos artigos do blog